วิสัยทัศน์และพันธกิจ โรงเรียนซางตาครู้สคอนแวนท์

วิสัยทัศน์

โรงเรียนซางตาครู้สคอนแวนท์ มุ่งพัฒนาธิดาทุกคนที่พระเจ้ามอบหมาย ให้เป็นประชากรไทยและประชากรโลกที่รักการเรียนรู้ เชิดชูคุณธรรม ก้าวทันเทคโนโลยี มีความพอเพียงวิถีไทย ใส่ใจพลังงาน ธรรมชาติสิ่งแวดล้อม

          รักการเรียนรู้ หมายถึง การใฝ่เรียนรู้ ศึกษาหาความรู้อยู่เสมอ เห็นประโยชน์ของการเรียนรู้ สามารถใช้ความรู้พัฒนาตนและสังคม มีความคิดสร้างสรรค์ และพัฒนาการเรียนรู้สู่สากล

          เชิดชูคุณธรรม หมายถึง ยึดมั่นคุณธรรม ดำเนินกิจกรรมและประพฤติตนตามหลักคุณธรรม ส่งเสริมการมีคุณธรรมของผู้อื่น เน้นคุณธรรมที่เป็นอัตลักษณ์ของนักเรียน และเอกลักษณ์ของโรงเรียน

          ก้าวทันเทคโนโลยี หมายถึง รู้จักเลือกใช้เทคโนโลยีให้เกิดประโยชน์สร้างสรรค์ ทั้งต่อตนเองและผู้อื่น เช่น การศึกษา การสื่อสาร การจัดกิจกรรมต่างๆ ใช้เทคโนโลยีในการก้าวสู่สากล

          มีความพอเพียงวิถีไทย หมายถึง ยึดหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง รักความเป็นไทย และวัฒนธรรมไทย

          ใส่ใจพลังงาน ธรรมชาติสิ่งแวดล้อม หมายถึง อนุรักษ์พลังงาน ธรรมชาติ สิ่งแวดล้อม ประหยัดพลังงาน ใช้พลังงานทางเลือก หรือพลังงานทดแทน ส่งเสริมกิจกรรมอนุรักษ์พลังงาน ธรรมชาติ สิ่งแวดล้อม


พันธกิจ

ด้านการพัฒนาคุณภาพผู้เรียน

          1. ส่งเสริมให้นักเรียนมีสุขภาวะที่ดี มีสุนทรียภาพ ( พ.1)

          2. ส่งเสริมให้นักเรียนมีคุณธรรม จริยธรรมและคุณลักษณะอันพึงประสงค์ตามหลักสูตร (พ.2)

          3. ส่งเสริมให้นักเรียนมีจิตสำนึกและเห็นคุณค่า รวมทั้งมีส่วนร่วมในการอนุรักษ์พลังงาน ธรรมชาติและ สิ่งแวดล้อม โดยนำหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงมาเป็นหลักในการดำเนินการ (พ.3)

          4. ส่งเสริมให้นักเรียนมีความรู้ความสามารถ รักการเรียนรู้และพัฒนาตนเองโดยใช้เทคโนโลยีที่ทันสมัย เพื่อพร้อมสู่สากล (พ.4)

          5. ส่งเสริมให้นักเรียนมีทักษะกระบวนการคิดอย่างเป็นระบบ รักการทำงานและสามารถตัดสินใจแก้ปัญหา ได้อย่างมีเหตุผล (พ.5)

          6. ส่งเสริมให้นักเรียนมีความรู้และทักษะที่จำเป็นตามหลักสูตร (พ.6)


ด้านการบริหารและจัดการศึกษา

          7. ส่งเสริมให้ครูมีความรู้ ความสามารถในการจัดการเรียนรู้อย่างมีประสิทธิภาพ ปฏิบัติตนเป็นแบบอย่างที่ดี ตามมาตรฐานวิชาชีพครูและตามจิตตารมย์ของคณะภคินีเซนต์ปอล เดอ ชาร์ตร ( พ.7)

          8. ยกระดับคุณภาพระบบบริหารงานและการจัดการศึกษาโดยใช้หลักธรรมาภิบาล (พ.8)

          9. สนับสนุนให้เกิดความร่วมมือระหว่างคณะกรรมการบริหารโรงเรียน ผู้ปกครองและชุมชน ในการพัฒนา โรงเรียนอย่างรอบด้าน (พ.9)

          10. ยกระดับประกันคุณภาพภายใน ให้มีประสิทธิภาพและเกิดประสิทธิผล (พ.10)


ด้านการพัฒนาสังคมแห่งการเรียนรู้

          11. ส่งเสริมให้โรงเรียนเป็นสังคมแห่งการเรียนรู้ (พ.11)


ด้านอัตลักษณ์ของโรงเรียน

          12. ส่งเสริมนักเรียนให้มีคุณลักษณะตามอัตลักษณ์และเอกลักษณ์ของโรงเรียน (พ.12)


ด้านมาตรการส่งเสริม

          13. ส่งเสริมให้มีโครงการ/กิจกรรมตามนโยบาย จุดเน้น แนวทางการปฏิรูปการศึกษา (พ.13)


โรงเรียนซางตาครู้สคอนแวนท์ Santa Cruz Convent School
146 ถนนเทศบาลสาย 1 แขวงวัดกัลยาณ์ เขตธนบุรี กรุงเทพมหานคร 10600
Tel. 02-465-0954 , 02-890-0977-78 Fax. 02-465-4786 E-mail : scc@scc.in.th