รายชื่อนักเรียนใหม่ประจำปีการศึกษา 2563 โรงเรียนซางตาครู้สคอนแวนท์

รายชื่อนักเรียนใหม่ระดับปฐมวัย

ประจำปีการศึกษา 2563

เตรียมอนุบาล

รายละเอียด

อนุบาล 1

รายละเอียด

อนุบาล 2

รายละเอียด

อนุบาล 3

รายละเอียด

รายชื่อนักเรียนใหม่ ระดับประถมศึกษา

ประจำปีการศึกษา 2563

ประถมศึกษาปีที่ 1

รายละเอียด

ประถมศึกษาปีที่ 2

รายละเอียด

ประถมศึกษาปีที่ 3

รายละเอียด

ประถมศึกษาปีที่ 4

รายละเอียด

ประถมศึกษาปีที่ 5

รายละเอียด

ประถมศึกษาปีที่ 6

รายละเอียด

รายชื่อนักเรียนใหม่ ระดับมัธยมศึกษา

ประจำปีการศึกษา 2563

มัธยมศึกษาปีที่ 1

รายละเอียด

มัธยมศึกษาปีที่ 2

รายละเอียด

มัธยมศึกษาปีที่ 3

รายละเอียด

มัธยมศึกษาปีที่ 4

รายละเอียด

มัธยมศึกษาปีที่ 5

รายละเอียด

มัธยมศึกษาปีที่ 6

รายละเอียด

โรงเรียนซางตาครู้สคอนแวนท์ Santa Cruz Convent School
146 ถนนเทศบาลสาย 1 แขวงวัดกัลยาณ์ เขตธนบุรี กรุงเทพมหานคร 10600
Tel. 02-465-0954 , 02-890-0977-78 Fax. 02-465-4786 E-mail : scc@scc.in.th