หลักสูตรมัธยมศึกษา โรงเรียนซางตาครู้สคอนแวนท์

หลักสูตรมัธยมศึกษาตอนต้น

สำหรับนักเรียนที่จะศึกษาต่อในระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 มีห้องเรียนที่เปิดรับดังนี้

ห้องเรียนคณิตศาตร์ - วิทยาศาสตร์

รายละเอียด

ห้องเรียน Intensive

รายละเอียด

ห้องเรียนภาษาจีน

รายละเอียด

หลักสูตรพิเศษ (Special Program)

รายละเอียด

หลักสูตรมัธยมศึกษาตอนปลาย

สำหรับนักเรียนที่จะศึกษาต่อในระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 โรงเรียนได้เปิดแผนการเรียนให้นักเรียนได้เลือกเรียน ดังนี้

แผนการเรียนคณิตศาสตร์ - ภาษาอังกฤษ

รายละเอียด

แผนการเรียนคณิตศาสตร์ - วิทยาศาสตร์

รายละเอียด

แผนการเรียนภาษาอังกฤษ - ภาษาฝรั่งเศส

รายละเอียด

แผนการเรียนภาษาอังกฤษ - ภาษาจีน

รายละเอียด

แผนการเรียนภาษาอังกฤษ - ภาษาญี่ปุ่น

รายละเอียด

โรงเรียนซางตาครู้สคอนแวนท์ Santa Cruz Convent School
146 ถนนเทศบาลสาย 1 แขวงวัดกัลยาณ์ เขตธนบุรี กรุงเทพมหานคร 10600
Tel. 02-465-0954 , 02-890-0977-78 Fax. 02-465-4786 E-mail : scc@scc.in.th