หลักสูตรมัธยมศึกษาตอนต้น โรงเรียนซางตาครู้สคอนแวนท์

แผนการเรียน คณิตศาสตร์ - วิทยาศาสตร์

ภาคเรียนที่ 1 ภาคเรียนที่ 2
รายวิชา/กิจกรรม หน่วยกิต รายวิชา/กิจกรรม หน่วยกิต
ภาษาไทย 1.0 ภาษาไทย 1.0
คณิตศาสตร์พื้นฐาน 1.0 คณิตศาสตร์พื้นฐาน 1.0
ออกแบบเทคโนโลยี 0.5 ออกแบบเทคโนโลยี 0.5
วิทยาการคำนวณ 0.5 วิทยาการคำนวณ 0.5
สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม 1.5 สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม 1.5
สุขศึกษาและพลศึกษา 0.5 สุขศึกษาและพลศึกษา 0.5
นาฏศิลป์-ทัศนศิลป์ 0.5 นาฏศิลป์-ทัศนศิลป์ 0.5
การงานอาชีพ 0.5 การงานอาชีพ 0.5
ภาษาอังกฤษ 1.0 ภาษาอังกฤษ 1.0
รายวิชาเพิ่มเติม รายวิชาเพิ่มเติม
คณิตศาสตร์เพิ่มเติม 2.0 คณิตศาสตร์เพิ่มเติม 2.0
ฟิสิกส์ 1.5 ฟิสิกส์ 1.5
เคมี 1.5 เคมี 1.5
ชีววิทยา 1.5 ชีววิทยา 1.5
โลก ดาราศาสตร์และอวกาศ 1.5 โลก ดาราศาสตร์และอวกาศ 1.5
ภาษาอังกฤษเชิงสร้างสรรค์ 1.0 หน้าที่พลเมือง 0.5
ภาษาอังกฤษเชิงสร้างสรรค์ 1.0
กิจกรรมตามจุดเน้นของสถานศึกษา กิจกรรมตามจุดเน้นของสถานศึกษา
จริยศึกษา จริยศึกษา
ศริสตศาสตร์ ศริสตศาสตร์
กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน
กิจกรรมแนะแนว กิจกรรมแนะแนว
กิจกรรมนักเรียน กิจกรรมนักเรียน
- ชมรม - ชมรม
กิจกรรมเพื่อสังคมและสาธารณประโยชน์ กิจกรรมเพื่อสังคมและสาธารณประโยชน์
รวมจำนวนหน่วยกิต 16.0 รวมจำนวนหน่วยกิต 16.5


โรงเรียนซางตาครู้สคอนแวนท์ Santa Cruz Convent School
146 ถนนเทศบาลสาย 1 แขวงวัดกัลยาณ์ เขตธนบุรี กรุงเทพมหานคร 10600
Tel. 02-465-0954 , 02-890-0977-78 Fax. 02-465-4786 E-mail : scc@scc.in.th