หลักสูตรมัธยมศึกษาตอนต้น โรงเรียนซางตาครู้สคอนแวนท์

ห้องเรียน หลักสูตรพิเศษ(Special Program)

Term 1 Term 2
Subjects Credits Subjects Credits
Thai Language 1.5 Thai Language 1.5
Mathematics 1.5 Mathematics 1.5
Science 1.5 Science 1.5
Science 0.5 Science 0.5
Desigh Technology 0.5 Desigh Technology 0.5
Social Studies, Religion and Culure 0.5 Social Studies, Religion and Culure 0.5
History 0.5 History 0.5
Health and Physical Education 1.0 Health and Physical Education 1.0
Thai Dance - Arts 1.0 Thai Dance - Arts 1.0
Occupations 0.5 Occupations 0.5
English 1.5 English 1.5
Additional Course Additional Course
Additional Mathematics 1.0 Additional Mathematics 1.0
Scientific Toys 1.0 Scientific Toys 1.0
Our Locality 0.5 Our Locality 0.5
Civic Duty 0.5 Civic Duty 0.5
Read and Write in English 1.0 Read and Write in English 1.0
English for Daliy Life 0.5 English for Daliy Life 0.5
School's Prominent Activities School's Prominent Activities
Moral Values Moral Values
Christianity Christianity
Learner Develoment Activities Learner Develoment Activities
Counselling Activities Counselling Activities
Girl Scout Girl Scout
Activities for various clubs Activities for various clubs
Activities for Social and Public Interest Activities for Social and Public Interest
Total Credits 15.5 Total Credits 15.5


โรงเรียนซางตาครู้สคอนแวนท์ Santa Cruz Convent School
146 ถนนเทศบาลสาย 1 แขวงวัดกัลยาณ์ เขตธนบุรี กรุงเทพมหานคร 10600
Tel. 02-465-0954 , 02-890-0977-78 Fax. 02-465-4786 E-mail : scc@scc.in.th