หลักสูตรมัธยมศึกษาตอนต้น โรงเรียนซางตาครู้สคอนแวนท์

ห้องเรียน คณิตศาสตร์ - วิทยาศาสตร์

ภาคเรียนที่ 1 ภาคเรียนที่ 2
รายวิชา/กิจกรรม หน่วยกิต รายวิชา/กิจกรรม หน่วยกิต
ภาษาไทย 1.5 ภาษาไทย 1.5
คณิตศาสตร์พื้นฐาน 1.5 คณิตศาสตร์พื้นฐาน 1.5
วิทยาศาสตร์ 1.5 วิทยาศาสตร์ 1.5
ออกแบบเทคโนโลยี 0.5 ออกแบบเทคโนโลยี 0.5
วิทยาการคำนวณ 0.5 วิทยาการคำนวณ 0.5
สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม 1.0 สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม 1.0
ประวัติศาสตร์ 0.5 ประวัติศาสตร์ 0.5
สุขศึกษาและพลศึกษา 1.0 สุขศึกษาและพลศึกษา 1.0
นาฏศิลป์-ทัศนศิลป์ 1.0 นาฏศิลป์-ทัศนศิลป์ 1.0
การงานอาชีพ 0.5 การงานอาชีพ 0.5
ภาษาอังกฤษ 1.5 ภาษาอังกฤษ 1.5
รายวิชาเพิ่มเติม รายวิชาเพิ่มเติม
คณิตศาสตร์เพิ่มพูนประสบการณ์ 0.5 คณิตศาสตร์เพิ่มพูนประสบการณ์ 0.5
คณิตศาสตร์เพิ่มเติม 1.0 คณิตศาสตร์เพิ่มเติม 1.0
ทฤษฎีความรู้ธรรมชาติและ
การสืบเสาะอย่างวิทยาศาสตร์
1.0 ทฤษฎีความรู้ธรรมชาติและ
การสืบเสาะอย่างวิทยาศาสตร์
1.0
ของเล่นเชิงวิทยาศาตร์ 1.0 ของเล่นเชิงวิทยาศาตร์ 1.0
หน้าที่พลเมือง 0.5 หน้าที่พลเมือง 0.5
ภาษาอังกฤษในชีวิตประจำวัน 0.5 ภาษาอังกฤษในชีวิตประจำวัน 0.5
กิจกรรมตามจุดเน้นของสถานศึกษา กิจกรรมตามจุดเน้นของสถานศึกษา
จริยศึกษา จริยศึกษา
ศริสตศาสตร์ ศริสตศาสตร์
กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน
กิจกรรมแนะแนว กิจกรรมแนะแนว
กิจกรรมนักเรียน กิจกรรมนักเรียน
-ชมรม -ชมรม
-เนตรนารี -เนตรนารี
กิจกรรมเพื่อสังคมและสาธารณประโยชน์ กิจกรรมเพื่อสังคมและสาธารณประโยชน์
รวมจำนวนหน่วยกิต 15.5 รวมจำนวนหน่วยกิต 15.5


โรงเรียนซางตาครู้สคอนแวนท์ Santa Cruz Convent School
146 ถนนเทศบาลสาย 1 แขวงวัดกัลยาณ์ เขตธนบุรี กรุงเทพมหานคร 10600
Tel. 02-465-0954 , 02-890-0977-78 Fax. 02-465-4786 E-mail : scc@scc.in.th