คติพจน์ โรงเรียนซางตาครู้สคอนแวนท์

คติพจน์

“ศึกษาดี มีวินัย ใจเมตตา ใฝ่หาคุณธรรม เลิศล้ำการงาน”

          ศึกษาดี หมายถึง เป็นการศึกษาที่ให้ความรู้และทักษะพื้นฐานที่จำเป็นอย่างเพียงพอ เช่นความรู้ด้านภาษา ด้านคิดคำนวณ ความเข้าใจ หลักการทางวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี รวมทั้งรู้จักคิดเป็น แก้ปัญหาเป็น วิเคราะห์ สร้างสรรค์ และใฝ่รู้ตลอดเวลา รู้จักแสวงหาความรู้เพื่อพัฒนาตนเองและเพื่อการงานอาชีพ มีความเจริญที่สมดุลระหว่างวัตถุและจิตใจ

          มีวินัย หมายถึง การมีนิสัยที่ดีงาม การดำรงชีวิตอย่างเรียบง่ายมีวินัยในตนเอง รู้จักรับผิดชอบต่อตนเองและสังคม เคารพสิทธิ์ของผู้อื่น ปฏิบัติตามกติกาและกฎเกณฑ์ของสังคม เทิดทูนสถาบันชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์และระบอบประชาธิปไตย

          ใจเมตตา หมายถึง การไม่เป็นคนเห็นแก่ตัว เห็นความสำคัญของประโยชน์ส่วนรวมมากกว่าของตน ร่วมมือกับผู้อื่นในสังคม มีน้ำใจดี เอื้อเฟื้อเผื่อแผ่ รู้จักแบ่งปันด้วยความรักและความเสียสละ ให้ความช่วยเหลือ

          ใฝ่หาคุณธรรม หมายถึง เป็นคนศรัทธาในศาสนา ยึดมั่นในหลักธรรมมีค่านิยมที่ถูกต้อง มีความรักและให้อภัย มีสามัคคีธรรม กตัญญูต่อสถาบันและผู้มีพระคุณ มีความเข้าใจ และซาบซึ้งในคุณค่าของวัฒนธรรม มีความซื่อสัตย์ อดทน สามารถบูรณาการวิทยาการ และเทคโนโลยีเข้ากับสัจธรรมอันสูงส่ง เพื่อการดำรงชีวิตที่มีคุณค่าต่อตนเองและผู้อื่น

          เลิศล้ำการงาน หมายถึง มีวิสัยทัศน์ในการทำงาน รักการทำงาน ไม่เลือกงาน มีเจตคติที่ดีต่ออาชีพสุจริต ขยันทำงานอย่างดีเต็มความสามารถ รู้จักพัฒนาการงานอาชีพให้มีประสิทธิภาพ


โรงเรียนซางตาครู้สคอนแวนท์ Santa Cruz Convent School
146 ถนนเทศบาลสาย 1 แขวงวัดกัลยาณ์ เขตธนบุรี กรุงเทพมหานคร 10600
Tel. 02-465-0954 , 02-890-0977-78 Fax. 02-465-4786 E-mail : scc@scc.in.th