เป้าหมาย โรงเรียนซางตาครู้สคอนแวนท์

เป้าหมาย


ด้านการพัฒนาคุณภาพผู้เรียน

          1. ผู้เรียนร้อยละ 90 มีสุขภาวะที่ดี และมีสุนทรียภาพ (ม.1)

          2. ผู้เรียนร้อยละ 95 มีคุณธรรม จริยธรรม และคุณลักษณะอันพึงประสงค์ตามหลักสูตร (ม.2)

          3. ผู้เรียนร้อยละ 95 มีจิตสำนึกและเห็นคุณค่า รวมทั้งมีส่วนร่วมในการอนุรักษ์พลังงาน ธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม โดยนำหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงมาเป็นหลักในการดำเนินการ ( ม.2 )

          4. ผู้เรียนร้อยละ 85 มีทักษะในการ แสวงหาความรู้ด้วยตนเอง รักการเรียนรู้และพัฒนาตนเอง โดยใช้เทคโนโลยีที่ทันสมัยได้อย่างต่อเนื่อง (ม.3)

          5. ผู้เรียนร้อยละ 85 มีทักษะในการใช้ภาษาเพื่อการสื่อสาร (ม.3)

          6. ผู้เรียนร้อยละ 80 มีทักษะกระบวนการคิดอย่าง เป็นระบบ และมีเหตุผล (ม.4)

          7. ผู้เรียนร้อยละ 70 มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนระดับ 3 ขึ้นไปเฉลี่ย ทั้ง 8 กลุ่มสาระการเรียนรู้ (ม.5)

          8. ผู้เรียนร้อยละ 90 มีผลการประเมินสมรรถนะสำคัญตามหลักสูตรในระดับดีขึ้นไป (ม.5)

          9. ผู้เรียนร้อยละ 90 มีผลการประเมินการอ่าน คิด วิเคราะห์และเขียนอยู่ในระดับดีขึ้นไป (ม.5)

          10. ผู้เรียนระดับชั้นป.6 ม.3 และม. 6 มีผลการทดสอบระดับชาติ เฉลี่ย 8 กลุ่มสาระการเรียนรู้สูงขึ้น (ม.5)

          11. ผู้เรียนร้อยละ 80 มีทักษะในการทำงาน รักการทำงาน สามารถทำงานร่วมกับผู้อื่นได้ และมีเจตคติที่ดีต่ออาชีพสุจริต (ม.6)


ด้านการบริหารและจัดการศึกษา

          12. ครูปฏิบัติงานในการจัดการเรียนรู้อย่างมีประสิทธิภาพ และเกิดประสิทธิผล (ม.7)

          13. ครูประพฤติปฏิบัติตนเป็นแบบอย่างที่ดีตามมาตรฐานวิชาชีพครูและตามจิตตารมณ์ของคณะภคินีเซนต์ปอล เดอ ชาร์ตร (ม.7)

          14. ผู้บริหารและบุคลากรทุกฝ่ายปฏิบัติงานตามบทบาทหน้าที่อย่างมีประสิทธิภาพ และเกิดประสิทธิผล โดยยึดหลักธรรมาภิบาล (ม.8)

          15. คณะกรรมการบริหารโรงเรียน ปฏิบัติงานตามบทบาทหน้าที่อย่างมีประสิทธิภาพและเกิดประสิทธิผล (ม.9)

          16. ผู้ปกครอง ชุมชนเข้ามามีส่วนร่วมในการพัฒนาโรงเรียน (ม.9)

          17. โรงเรียนมีการจัดทำหลักสูตร กระบวนการเรียนรู้และกิจกรรมพัฒนาคุณภาพผู้เรียนอย่างรอบด้าน(ม.10)

          18. โรงเรียนมีอาคาร สถานที่ วัสดุ อุปกรณ์ สภาพแวดล้อม สื่อและแหล่งเรียนรู้ที่เอื้อต่อการเรียนรู้ เพียงพอและพร้อมใช้งาน (ม.11)

          19. โรงเรียนมีการประกันคุณภาพภายในตามที่กำหนดในกฎกระทรวง (ม.12)


ด้านการพัฒนาสังคมแห่งการเรียนรู้

          20. โรงเรียนเป็นสังคมแห่งการเรียนรู้ (ม.13)


ด้านอัตลักษณ์ของโรงเรียน

          21. ผู้เรียนมีคุณลักษณะตามอัตลักษณ์และเอกลักษณ์ของโรงเรียน (ม.14 SPC, ม.14)


ด้านมาตรการส่งเสริม

          22. โรงเรียนมีโครงการ/กิจกรรมตามนโยบาย จุดเน้น แนวทางการปฏิรูปการศึกษาเพื่อพัฒนาและส่งเสริมโรงเรียนให้ยกระดับคุณภาพสูงขึ้น (ม.15)


โรงเรียนซางตาครู้สคอนแวนท์ Santa Cruz Convent School
146 ถนนเทศบาลสาย 1 แขวงวัดกัลยาณ์ เขตธนบุรี กรุงเทพมหานคร 10600
Tel. 02-465-0954 , 02-890-0977-78 Fax. 02-465-4786 E-mail : scc@scc.in.th