สัญลักษณ์ โรงเรียนซางตาครู้สคอนแวนท์

ตราดอกลิส (Fleur De Lis)

          เป็นตราประจำโรงเรียน เพราะดอกลิลลี่มีสีขาว เปรียบเสมือนความบริสุทธิ์ ซื่อสัตย์ จงรักภักดี และเที่ยงธรรม

          ธรรมชาติของดอกลิส ต้นผุดจากดิน ก้านตรงสู่ความไพศาลและความสง่างาม ความงดงามของดอกลิลลี่ สีขาวเป็นที่น่าชื่นชม

          คณะภคินีเซนต์ปอล เดอ ชาร์ตร จึงได้เลือกดอกลิลลี่ เป็นสัญลักษณ์ของตราประจำโรงเรียนด้วยเนื่องจากได้นำความงดงามของดอกลิลลี่สีขาว ซึ่งเปรียบได้กับปรัชญาชีวิตว่า "มนุษย์คือ เจ้าของชีวิต" ต้องพัฒนาตนเองด้วยความซื่อตรง เที่ยงตรง สุภาพ อ่อนน้อม ถ่อมตนและหนักแน่นอยู่เป็นนิจ

          แม้ต้นกำเนินแห่งชีวิตจะอยู่ ณ ที่อับก็พึงเจริญสู่ความสว่างเป็นแบบฉบับที่ดีงามเป็นที่ประจักษ์ได้เสมอ

          

สัญลักษณ์ของโรงเรียน

          ประกอบด้วยวงกลม 1 ชั้น ชั้นในสุดของวงกลมมีโล่ป้องกันศัตราวุธ ส่วนบนด้านซ้ายของโล่ที่อักษร ซ.ค.ค อยู่บนเส้น ส่วนล่างมีตะเียงเปล่งประทีปวางอยู่บนหนังสือ 2 เล่ม ซ้อนกันอยู่มีเส้นทแยงเป็นฐาน มีดาบขัดอยู่หลังโล่ ปลายดาบปรากฎที่ด้านบนซ้าย ด้ามดาบปรากฎที่ด้านล่างขวา มองเห็นใบไม้หลังโล่ทอดปลายด้านขวาและด้านล่างซ้าย

ความหมายของวงกลม

          คือ ความมุ่งหมายร่วมกันในการพัฒนาเยาวชนให้เป็นบุคคล ผู้มีคุณสมบัติครบถ้วน สมคุณค่าแห่งศิลธรรมวัฒนธรรมและวิชาความรู้

          ขณะเดียวกันก็หมายถึง การรวมศรัทธาธรรมจากคณะภคินีเซนต์ปอล เดอ ชาร์ตร เข้ากับความรักของผู้ปกครองและเมตตาธรรมจากครูเพื่อแสวงหาหนทางในการทำให้เกิดความเจริญแก่นักเรียน

โล่

          บนโล่มีชื่อโรงเรียน ตะเกียงและหนังสือ แสดงนัยว่าความรู้และคุณธรรมที่ศิษย์ได้รับจากโรงเรียนเป็นเครื่องปกป้องภัย

ดาบคม

          คือ ปัญญาเฉียบแหลม ด้าม คือ สติ ดายนี้เป็นเครื่องประหารความโง่ขลา และความไม่ชอบธรรมทั้งหลาย และยังใช้ป้องกันตนเองด้วย ศิษย์จึงต้องใช้ด้วยความสุขุมคัมภีร์ภาพและอย่างองอาจกล้าหาญ

ใบไม้

          แทนใบมะกอก สัญลักษณ์ของสันติภาพ ใบของพืชคือส่วนที่ทำหน้าที่ในการหายใจ ใบมะกอกจึงแทนการ ดำรงชีวิตในสันติสุข และเพื่อสันติสุข

ตะเกียง

          เปรียบประดุจแสงสว่างส่องทางชีวิต อันแสงสว่างใดๆ จะมีค่าเทียบเท่าแสงแห่งปัญญานั้นไม่มี

หนังสือสองเล่ม

          หมายถึง หนังสือคุณภาพแห่งชีวิตที่ศิษย์ได้รับการอบรมและฝึกฝนในสถานศึกษาด้วยครูอาจารย์ที่พูดได้และสภาพแวดล้อมที่เปล่งสำเนียงไม่เป็นคำพูด หนังสือสองเล่มนี้รองรับตะเกียงแห่งปัญญาเอาไว้ เพื่อค้ำจุนเกื้อหนุนให้ปัญญาของศิษย์โดดเด่นโดยมีคุณธรรมรองรับเป็นศิษย์ที่เติบโตอย่างมีความรู้คู่คุณธรรม


โรงเรียนซางตาครู้สคอนแวนท์ Santa Cruz Convent School
146 ถนนเทศบาลสาย 1 แขวงวัดกัลยาณ์ เขตธนบุรี กรุงเทพมหานคร 10600
Tel. 02-465-0954 , 02-890-0977-78 Fax. 02-465-4786 E-mail : scc@scc.in.th