ข้อมูล โรงเรียนซางตาครู้สคอนแวนท์

โรงเรียนซางตาครู้สคอนแวนท์

โรงเรียนซางตาครู้สคอนแวนท์เป็นโรงเรียนของคณะมิสซังโรมันคาทอลิกอยู่ในความควบคุมของคณภคิณี เซนต์ปอล เดอ ชาร์ตร ตั้งขึ้นโดยมีวัตถุประสงค์ที่จะอบรมสั่งสอนกุลบุตร-กุลธิดาให้พร้อมด้วยคุณภาพ และศิลปวิทยาการทั้งหลาย อันเป็นเครื่องนำตนเองและประเทศชาติให้บรรลุถึงซึ่งความรุ่งเรืองสืบไป

โดยผู้ให้กำเนิดโรงเรียนซางตาครู้สคอนแวนท์ คือ พระสังฆราชหลุยส์เวย์ (MONSEIQNEUR LOUISVEY) จัดตั้งโรงเรียนเมื่อ พ.ศ.2449 และ มอบให้คณะเซอร์เซนต์ปอล เดอ ชาร์ตร (SOEUR DE ST.PAUL DE CHARRTRES) โดยมีท่านอธิการิณี อังแซล ลากรองซ์ ดำรงตำแหน่งเป็นอธิการิณีคนแรกของโรงเรียนซางตาครู้สคอนแวนท์

โรงเรียนซางตาครู้สคอนแวนท์ เดิมตั้งอยู่ริมแม่น้ำเจ้าพระยา ติดกับบริเวณชุมชนกุฎีจีน เขตธนบุรี กรุงเทพมหานคร ซึ่งปัจจุบันเป็นสถานที่ตั้งโรงเรียนซางตาครู้สศึกษา ในระยะแรกจัดการสอนภาษาฝรั่งเศษ ภาษาอังกฤษ และศิลปหัตถกรรมต่างๆ มีนักเรียนรุ่นแรกประมาณ 30 คน ต่อมาโรงเรียนจึงมีความเจริญมากขึ้น จึงได้ย้ายมาตั้ง ณ สถานที่ปัจจุบัน

ปี พ.ศ. การดำเนินการ
พ.ศ.2459 ได้เปิดทำการสอนชั้นประถมศึกษาและชั้นมัธยมศึกษา มีการเรียนภาษาไทยและภาษาต่างประเทศ
พ.ศ.2470 ได้ส่งนักเรียนไปสมทบสอบปลายปี ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 ปรากฎว่า นักเรียนสอบได้ผลดีมาก ทางโรงเรียนจึงจัดส่งนักเรียนเข้าสมทบสอบกับกระทรวงศึกษาธิการเรื่อยมา
พ.ศ.2476 การสอนได้เปลี่ยนแปลงไปคือ ชั้นประถมศึกษาให้เป็นไปตามพระราชบัญญัติประถมศึกษา ตามระเบียบใหม่ของกระทรวงศึกษาธิการ
พ.ศ.2477 นางสาวสัมพันธ์ กะราสัย ซึ่งเป็นศิษย์ซางตาครู้สคอนแวนท์ ได้รับการแต่งตั้งให้เป็นครูใหญ่ของโรงเรียนอย่างเป็นทางการนับเป็นฆราวาสคนแรกที่ดำรงตำแหน่งครูใหญ่ต่อมาได้มีการขยายถึงชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 7-8
พ.ศ.2480 มีการเปลี่ยนแปลงการสอน ตามแผนการศึกษาของชาติ แก้ไขหลักสูตรประมวลการสอน และสอนตามระเบียบของกระทรวงศึกษาธิการและในปีนี้โรงเรียนได้ยุบการสอนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 7-8 ด้วยเหตุผลบางประการเพลือเพียงชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 เช่นเดียวกับโรงเรียนๆ ทั่วไป
พ.ศ.2488 กระทรวงศึกษาธิการได้รับรองวิทยฐานะโรงเรียนซางตาครู้สคอนแวนท์เทียบเท่าโรงเรียนรัฐบาล ในช่วงสงครามโลกครั้งที่ 2 โรงเรียนได้หยุดการสอนชั่วคราว และเปิดทำการสอนใหม่หลังจากสงครามโลกครั้งที่ 2 สิ้นสุดลง
พ.ศ.2489 ได้รับอนุมัติให้เปิดชั้นเตรียมอุดมศึกษา แผนกวิทยาศาตร์และอักษรศาสตร์
พ.ศ.2504 พิธีเปิดอาคารเรียนให่ โดย ม.ล.ปิ่น มาลากุล รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ
พ.ศ.2519 ก่อตั้งสมาคมศิษย์ซางตาครู้สคอนแวนท์ นายกสมาคมศิษย์คนแรกคือ คุณหญิงสำอางค์ ช่วงเกษตร ศิลปกร
พ.ศ.2541 โรงเรียนซางตาครู้สคอนแวนท์ได้รับรางวัลพระราชทานห้องสมุดดีเด่นขนาดใหญ่ ระดับมัธยมศึกษาจากสมาคมห้องสมุดแห่งประเทศไทย
พ.ศ.2542 โรงเรียนได้รับรองมาตรฐานคุณภาพการศึกษาจาก สำนักงานคณะกรรมการศึกษาเอกชนกระทรวงศึกษาธิการ ระดับก่อนประถมศึกษา ระดับประถมศึกษา และระดับมัธยมศึกษา ตั้งแต่ไปการศึกษา 2542 ถึง 2546
พ.ศ.2545 สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯสยามบรมราชกุมารี เสด็จพระราชดำเนินทางเป็นประธานในพิธีเปิดงานฉันวุฒิวรรษสมโภช 96 ปี โรงเรียนซางตาครู้สคอนแวนท์
พ.ศ.2549 โรงเรียนซางตาครู้สคอนแวนท์ฉลองการก่อตั้งโรงเรียนครบ 100 ปี และได้มีการก่อสร้างอาคารเรียนหลังใหม่"สิริศตพรรษ" ซึ่งเป็นอาคารเรียน 5 ชั้น สำหรับประถมศึกษา มีจำนวนห้องเรียนทั้งหมด จำนวน 120 ห้อง ห้องคอมพิวเตอร์ ห้องControl ห้องปฏิบัติการทางภาษา ห้องวิทยสินธุ์ ห้องศาสนา ห้องสารสนเทศ และห้องวิทยาศาสตร์ โดยเริ่มก่อสร้างตั้งแต่ ธันวาคม 2548 แล้วเสร็จ พฤษภาคม 2550 โดยใช้งบประมาณในการก่อสร้างอาคาร "สิริศตพรรษ" กว่า 100 ล้านบาท เพื่อนเป็นอนุสรณ์ในการก่อตั้งโรงเรียนครบ 100 ปี

และในวันที่ 6 กุมภาพันธ์ 2551 เวลา 09.00น. ด้วยพระมหากรุณาธิคุณ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯสยามบรมราชกุมารี เสด็จพระราชดำเนินเป็นประธานในพิธีเปิดอาคารเรียน "สิริศตพรรษ" ในโอกาสฉลอง 100 ปีของการก่อตั้งโรงเรียน


โรงเรียนซางตาครู้สคอนแวนท์ Santa Cruz Convent School
146 ถนนเทศบาลสาย 1 แขวงวัดกัลยาณ์ เขตธนบุรี กรุงเทพมหานคร 10600
Tel. 02-465-0954 , 02-890-0977-78 Fax. 02-465-4786 E-mail : scc@scc.in.th