ข้อมูลนักเรียนประจำวัน โรงเรียนซางตาครู้สคอนแวนท์

ระดับ ปฐมวัย

Posted on 31 ตุลาคม 2016 เวลา 11:30 PM


ระดับชั้น จำนวนนักเรียน ห้อง 1 ห้อง 2 ห้อง 3 รวม
ระดับชั้นเตรียมอนุบาล จำนวนเต็ม 14 - - 14
ป่วย/ลา/ขาด 3 3
มา 11 11
ระดับชั้นอนุบาล 1 จำนวนเต็ม 20 19 19 58
ป่วย/ลา/ขาด - 3 2 5
มา 20 16 17 53
ระดับชั้นอนุบาล 2 จำนวนเต็ม 28 28 56
ป่วย/ลา/ขาด 6 2 8
มา 22 26 48
ระดับชั้นอนุบาล 3 จำนวนเต็ม 24 24 25 73
ป่วย/ลา/ขาด 1 2 - 3
มา 23 22 25 70

ระดับ ประถมศึกษา


ระดับชั้น จำนวนนักเรียน ห้อง 1 ห้อง 2 ห้อง 3 ห้อง 4 SP A SP B รวม
ชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 จำนวนเต็ม 32 31 30 20 19 132
ป่วย/ลา/ขาด - 1 1 1 1 4
มา 32 30 29 19 18 128
ชั้นประถมศึกษาปีที่ 2 จำนวนเต็ม 36 36 37 26 135
ป่วย/ลา/ขาด - - 2 1 3
มา 36 36 35 25 132
ชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 จำนวนเต็ม 38 39 41 18 18 154
ป่วย/ลา/ขาด 1 - 5 - 1 7
มา 37 39 36 18 17 146
ชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 จำนวนเต็ม 35 33 35 34 26 163
ขาด 1 2 - 2 - 5
มา 34 31 35 32 26 158
ชั้นประถมศึกษาปีที่ 5 จำนวนเต็ม 31 32 33 32 31 159
ป่วย/ลา/ขาด 1 1 - - 2 4
มา 30 31 33 32 29 155
ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 จำนวนเต็ม 41 40 40 38 20 179
ป่วย/ลา/ขาด - - 1 - - 1
มา 41 40 39 38 20 178

ระดับ มัธยมศึกษา


ระดับชั้น จำนวนนักเรียน ห้อง 1 ห้อง 2 ห้อง 3 ห้อง 4 ห้อง 5 SP รวม
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 จำนวนเต็ม 41 44 30 114
ป่วย/ลา/ขาด 1 7 1 9
มา 40 37 29 106
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 จำนวนเต็ม 37 27 33 97
ป่วย/ลา/ขาด 1 1 3 5
มา 36 26 30 92
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 จำนวนเต็ม 25 28 30 26 109
ป่วย/ลา/ขาด - - 1 2 3
มา 25 28 29 24 106
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 จำนวนเต็ม 22 31 22 16 93
ป่วย/ลา/ขาด - - 2 1 3
มา 22 31 20 15 88
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5 จำนวนเต็ม 31 32 9 13 9 94
ป่วย/ลา/ขาด 2 2 - - 1 5
มา 29 30 9 13 8 89
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 จำนวนเต็ม 37 38 10 19 13 117
ป่วย/ลา/ขาด - - - - - -
มา 37 38 10 19 13 117

เซอร์ โรซา-เรจีนา ชมไพศาล
อธิการีณีและผู้อำนวยการ

2558 - ปัจจุบัน

ข้อมูลนักเรียนประจำวัน
รายการ จำนวน หน่วย
ทั้งหมด 1,708 คน
ขาด 64 คน
มา 1,644 คน
เพิ่มเติม

31 ตุลาคม 2016เวลา 11:30 PM

จำนวนเข้าชม Web