งานวิจัยในชั้นเรียน โรงเรียนซางตาครู้สคอนแวนท์

นางสาวศศิธร คล้อยแสงอทิตย์

การจัดกิจกรรมการเรียนรู้ด้วยตนเกมเพื่อสร้างแรงจูงใจในการเรียนวิชาภาษาอังกฤษของนักเรียนมัธยมศึกษาปีที่ 1

View

นางสาวอัญชลี เชื้อสุวรรณ

การศึกษาการพัฒนาการเขียนสะกดคำโดยใช้แบบฝึกทีกษะการเขียนสะกดคำ ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 โรงเรียนซางตาครู้สคอนแวนท์

View

นางสาวรุ่งนิษา เพิ่มพิณทอง

ผลหารหารจัดกิจกรรมการเรียนรู้เทคนิคคู่คิด เรื่อง พลังงานไฟฟ้าของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปที่ 3/1 โรงเรียนซางตาครู้สคอนแวนท์

View

นางสาวพัทรานุช เพ็งพิพัฒน์

การพัฒนาทัักษะในการวาดภาพประกอบหนังสือนิทาน ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 โรงเรียนซางตาครู้สคอนแวนท์

View

นางจรินทร์ ทรงพุฒิปัญญา

ความคิดเห็นของนักเรียนที่มีต่อการเรียนวิชา ประวัติศาสตร์ ในระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 โรงเรียนซางตาครู้สคอนแวนท์

View

นายบุญสม สวนยะเสรี

การศึกษาความคิดเห็นของนักเรียนที่มีต่อการเรียนวิชาประวัติศาสตร์ของนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 โรงเรียนซางตาครู้สคอนแวนท์

View

นางสาวนฤมล ศรีภิรมย์

การศึกษาผลสัมฤททธิ์ทางการเรียน เรื่องมารยาทชาวพุทธ วิชาพระพุทธศาสนา ส31101 ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4/4 โดยใช้วิธีการสอนแบบบทบาทสมมติ

View

นายบุรินทร์ภัทร ชูวงศ์

ความคิดเห็นที่มีต่อการเรียนวิชาแกะสลักอนุรักษ์ไทยของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5/5 โรงเรียนซางตาครู้สคอนแวนท์

View

นางสาวทิพย์ทิวา มูลทอง

การปรับเปลี่นนพฤติกรรมการเรียนของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 5 ที่ขาดความรับผิดชอบในการปฎิบัติงานในชั้นเรียนโดยใช้วิธีการข้อตกลงร่วมกัน

View

นางสาวมลฤดี จันทร์ยศ

การสร้างและพัฒนาชุดฝึกเสริมทักษะคณิตศาสตร์ เรื่องเรขาคณิตวิเคราะห์ ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4

View

นางสาวกัลยา วงศ์ธนสมบัติ

การส่งเสริทเจตคติ ในการส่งงานนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3

View

นางสาวรัตนา เครือวัลย์

การพัฒนาสมรรถนะด้านการคิดวิเคราะห์ทางคริตศาสตร์ เรื่องฟังชันตรีโกณมิติของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5 โดยผ่านกิจกรรมการแก้ปัญหาทางคณิตศาสตร์

View

นางสาวรุ่งรัตน์ แสนเรือน

การใช้ชุดกิจกรรมเพื่อพัฒนาความสามารถในการแก้โจทย์ปัญหา การบวก ลบ คูณ หารระคนของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 โรงเรียนซางตาครู้สคอนแวนท์

View

นางสาววรินดา อามาตย์

กานพัฒนาชุดฝึกทักษะการคณจำนวนนับวิชาคริตศาสตร์ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6/2 โรงเรียนซางตาครู้สคอนแวนท์

View

นางสาวรัชรินทร์ ศรีทนงประเสริฐ

การศึกษาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนคณิตศาสตร์โดยใช้ชุดแบบฝึกทักษะการแก้โจทย์ปัญหา เรื่องโจทย์ปัษหาการบวก ลบระคนของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 2

View

นางสาวมณีรัตน์ สุวิญญัติชัยพร

การพัฒนาแบบฝึกทักษะการอ่าน เรื่องสัทอักษรจีน (pinyin) โดยใช้ชุดฝึกทักษะการอ่านสัทอักษรจีน (pinyin) ของชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4/4 โรงเรียนซางตาครู้สคอนแวนท์

View


เซอร์ โรซา-เรจีนา ชมไพศาล
อธิการีณีและผู้อำนวยการ

2558 - ปัจจุบัน

ข้อมูลนักเรียนประจำวัน
รายการ จำนวน หน่วย
ทั้งหมด 1,708 คน
ขาด 64 คน
มา 1,644 คน
เพิ่มเติม

31 ตุลาคม 2016เวลา 11:30 PM

จำนวนเข้าชม Web