ระเบียบการรับสมัครนักเรียน ปีการศึกษา 2561
ชั้นเตรียมอนุบาล-อนุบาล 3

วัน เวลา สถานที่ จำหน่ายใบสมัคร

15 สิงหาคม 2560 – 20 กันยายน 2560
เวลา 08.00 น. – 17.00 น. (วันจันทร์ – วันศุกร์)
เวลา 08.30 น. – 15.00 น. (เฉพาะวันเสาร์)

ค่าใบสมัคร 200 บาท


สถานที่รับสมัคร

     ห้องธุรการ โรงเรียนซางตาครู้สคอนแวนท์ (ชั้น 1 ตึก 100 ปี)

          * หมายเหตุ :     ให้นำสำเนาสูติบัตรมายื่นในวันที่ซื้อใบสมัคร

จำนวนการรับ

ระดับชั้น จำนวนห้องเรียน จำนวนนักเรียนที่รับ
ชั้นเตรียมอนุบาล 1 30
ชั้นอนุบาล 1 3 80
ชั้นอนุบาล 2 3 80
ชั้นอนุบาล 3 3 80

คุณสมบัติของผู้สมัคร

เตรียมอนุบาล

     อายุเกิดตั้งแต่ 17 พฤษภาคม 2558 - 31 ธันวาคม 2558

อนุบาล 1

     เกิดในระหว่างปี 2557 - 16 พฤษภาคม 2558

อนุบาล 2

     เกิดในระหว่างปี 2556 - 30 มิถุนายน 2557

          * หมายเหตุ :   ต้องเป็นผู้กำลังเรียนชั้นอนุบาล 1 หรือจบอนุบาล 1 แล้ว

อนุบาล 3

     เกิดในระหว่างปี 2555 - 30 มิถุนายน 2556

          * หมายเหตุ :   ต้องเป็นผู้กำลังเรียนชั้นอนุบาล 2 หรือจบอนุบาล 1 แล้ว

กำหนดยื่นใบสมัคร (พร้อมสัมภาษณ์นักเรียนและผู้ปกครอง)

          - วันเสาร์ที่ 23 กันยายน 2560 เวลาจะระบุให้ในใบสมัคร       (กรุณาตรงเวลา)
          - บิดาหรือมารดานำนักเรียนไปยื่นใบสมัครและสอบสัมภาษณ์ด้วยตนเอง
              (อ.2- อ.3 แต่งชุดนักเรียน) เตรียมอนุบาล และอนุบาล 1 แต่งชุดไปรเวท

          * หมายเหตุ :      ถ้าท่านไม่มายื่นใบสมัครตามวันเวลาที่กำหนดในใบสมัคร ถือว่าท่านสละสิทธิ์

เอกสารที่ต้องนำมายื่นในวันสมัคร

          - ใบสมัครที่ซื้อไปฉบับจริง (พิมพ์หรือเขียนตัวบรรจง) ติดรูปถ่าย 1 นิ้ว ก่อนยื่นใบสมัครให้เรียบร้อย
          - สำเนาสูติบัตร
          - ใบเปลี่ยนชื่อ เปลี่ยนนามสกุล (ถ้ามี)
          - ใบรับรอง จากโรงเรียนเดิมว่ากำลังศึกษาอยู่ (ผู้ที่เข้าเรียนระดับเตรียมอนุบาล และอนุบาล 1 ไม่ต้องใช้)
          - นักเรียนอนุบาล 2 และ 3 ให้นำรูปถ่ายชุดนักเรียนหน้าตรงขนาด 1 นิ้ว จำนวน 2 รูป ชั้นเตรียมอนุบาล และอนุบาล 1 นำรูปถ่ายชุดไปรเวท จำนวน 1 รูป (เขียนชื่อ - นามสกุลหลังรูป) เพื่อใช้สำหรับวันมอบตัว (จำนวนรูปถ่ายไม่นับรวมที่ติดในใบสมัคร)
          - ซองจดหมายขนาดยาว พร้อมติดแสตมป์ จำนวน 3 บาท เขียนชื่อและที่อยู่ของนักเรียน เพื่อแจ้งผลการสอบ
          - เอกสารทุกอย่างที่เป็นสำเนาให้เซ็นรับรองสำเนาถูกต้องให้เรียบร้อย และจะคืนให้ทั้งหมดเพื่อใช้สำหรับวันมอบตัว

กำหนดการสอบข้อเขียน

วันเสาร์ที่ 30 กันยายน 2560
เริ่มสอบเวลา                        08.30 น.
เสร็จสิ้นการสอบเวลา            12.00 น.
***กรุณามาก่อน ครึ่งชั่วโมง***

          * หมายเหตุ :
                    1. สอบข้อเขียนเฉพาะอนุบาล 2-3 นักเรียนเตรียมอนุบาล และอนุบาล 1 ไม่ต้องสอบข้อเขียน
                    2. นักเรียนแต่งเครื่องแบบนักเรียนในวันสอบ

สิ่งที่ต้องนำมาในวันสอบ

          บัตรเข้าห้องสอบ ดินสอดำ ดินสอสี ยางลบ ไม้บรรทัด

การทดสอบนักเรียน

          ทดสอบความพร้อมทั่วไปด้านภาษา การคิดคำนวณและเชาวน์ปัญญา

ประกาศผลสอบ

          ประกาศผลสอบทางไปรษณีย์ หลังจากเสร็จสิ้นการสอบไม่เกิน 2 สัปดาห์ หากท่านไม่ได้รับผลการสอบตามกำหนดเวลา กรุณาติดต่อห้องธุรการ

รายงานตัวและรับมอบตัว

วันเสาร์ที่ 16 ตุลาคม 2560
เวลา 08.30 - 12.00 น.

หมายเหตุ

          - หากเอกสารไม่ครบตามกำหนด ทางโรงเรียนมีสิทธิ์ไม่รับยื่นใบสมัครและมอบตัว
          - ในกรณีที่มีบุคคลแอบอ้างว่าสามารถติดต่อเด็กเข้าเรียนได้โปรดอย่าหลงเชื่อ ท่านอาจถูกหลอกลวงได้ ถ้าท่านมีข้อสงสัย ขอให้ท่านสอบถามกับโรงเรียนโดยตรงด้วยตัวท่านเอง
          - ผลสอบที่ประกาศถือเป็นสิทธิ์ขาดของโรงเรียน
          - กรณีบัตรเข้าสอบของนักเรียนสูญหาย กรุณาติดต่อที่ห้องธุรการก่อนวันเข้าสอบ พร้อมนำรูปถ่าย 1 นิ้ว จำนวน 1 รูป (ต้องเป็นรูปเดียวกันกับที่นำมาในวันยื่นใบสมัคร)
          - ใบสมัครมีจำกัด จำหน่ายหมดจะปิดรับทันที

ระเบียบการรับสมัครนักเรียน ปีการศึกษา 2561
ชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 และนักเรียนที่เข้าระหว่างชั้นประถมศึกษาปีที่ 2-6

วัน เวลา สถานที่ จำหน่ายใบสมัคร

15 สิงหาคม 2560 – 20 กันยายน 2560
เวลา 08.00 น. – 17.00 น. (วันจันทร์ – วันศุกร์)
เวลา 08.30 น. – 15.00 น. (เฉพาะวันเสาร์)

ค่าใบสมัคร 200 บาท


สถานที่รับสมัคร

     ห้องธุรการ โรงเรียนซางตาครู้สคอนแวนท์ (ชั้น 1 ตึก 100 ปี)

          * หมายเหตุ :     ให้นำสำเนาสูติบัตรมายื่นในวันที่ซื้อใบสมัคร (เฉพาะชั้นประถมศึกษาปีที่ 1)

จำนวนการรับ

ชั้นประถมศึกษาปีที่ 1

หลักสูตร จำนวนห้องเรียน จำนวนนักเรียนที่รับ
หลักสูตรสามัญ (Intensive) 4 160
หลักสูตรพิเศษ (SP) 1 30

* หลักสูตรพิเศษ (Special Program)เปิดสอนทุกรายวิชาเป็นภาษาอังกฤษโดยครูชาวต่างประเทศ ยกเว้นวิชาภาษาไทย ประวัติศาสตร์ กฎหมายไทย และพุทธศาสนา

นักเรียนที่เข้าระหว่างชั้น

          ชั้นประถมศึกษาปีที่ 2 - ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6
          เปิดหลักสูตรสามัญ (Intensive) และหลักสูตรพิเศษ (SP) ในทุกระดับชั้น

คุณสมบัติของผู้สมัคร

ชั้นประถมศึกษาปีที่ 1

     เกิดในระหว่างปี 2554 - 30 มิถุนายน 2555      ต้องเป็นผู้กำลังเรียนชั้นอนุบาล 3 หรือจบอนุบาล 3 แล้ว

กำหนดยื่นใบสมัคร (พร้อมสัมภาษณ์นักเรียนและผู้ปกครอง)

          - วันเสาร์ที่ 23 กันยายน 2560 เวลาจะระบุให้ในใบสมัคร           (กรุณาตรงเวลา)
          - บิดาหรือมารดานำนักเรียนไปยื่นใบสมัครและสอบสัมภาษณ์ด้วยตนเอง
              (แต่งชุดนักเรียน)

          * หมายเหตุ :      ถ้าท่านไม่มายื่นใบสมัครตามวันเวลาที่กำหนดในใบสมัคร ถือว่าท่านสละสิทธิ์

เอกสารที่ต้องนำมายื่นในวันสมัคร

          - ใบสมัครที่ซื้อไปฉบับจริง (พิมพ์หรือเขียนตัวบรรจง) ติดรูปถ่าย 1 นิ้ว ก่อนยื่นใบสมัครให้เรียบร้อย
          - สำเนาสูติบัตร
          - ใบเปลี่ยนชื่อ เปลี่ยนนามสกุล (ถ้ามี)
          - ใบรับรอง จากโรงเรียนเดิมว่ากำลังศึกษาอยู่
          - รูปถ่ายชุดนักเรียนหน้าตรงขนาด 1 นิ้ว จำนวน 2 รูป เขียนชื่อ-นามสกุลหลังรูป (จำนวนรูปถ่ายไม่นับรวมที่ติดในใบสมัคร)
          - ซองจดหมายขนาดยาว พร้อมติดแสตมป์ จำนวน 3 บาท เขียนชื่อและที่อยู่ของนักเรียน เพื่อแจ้งผลการสอบ
          - เอกสารทุกอย่างที่เป็นสำเนาให้เซ็นรับรองสำเนาถูกต้องให้เรียบร้อย และจะคืนให้ทั้งหมดเพื่อใช้สำหรับวันมอบตัว

กำหนดการสอบข้อเขียน

วันเสาร์ที่ 30 กันยายน 2560
เริ่มสอบเวลา                        08.30 น.
เสร็จสิ้นการสอบเวลา            12.00 น.
***กรุณามาก่อน ครึ่งชั่วโมง***

          * หมายเหตุ :
                    นักเรียนแต่งเครื่องแบบนักเรียนในวันสอบ

สิ่งที่ต้องนำมาในวันสอบ

          บัตรเข้าห้องสอบ และเครื่องเขียน

การทดสอบนักเรียน

ชั้นประถมศึกษาปีที่ 1
          หลักสูตรสามัญ(Intensive) : ทดสอบความสามารถด้านภาษาไทย ด้านการคำนวณ และเชาวน์ปัญญา
          หลักสูตรพิเศษ(SP) : ทดสอบความสามารถด้านภาษาไทย ด้านการคำนวณ และภาษาอังกฤษพื้นฐาน

ชั้นประถมศึกษาปีที่ 2 - ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6
          หลักสูตรสามัญและพิเศษ : ทดสอบความสามารถด้านภาษาไทย ด้านการคำนวณ และภาษาอังกฤษพื้นฐาน

ประกาศผลสอบ

          ประกาศผลสอบทางไปรษณีย์ หลังจากเสร็จสิ้นการสอบไม่เกิน 2 สัปดาห์ หากท่านไม่ได้รับผลสอบตามกำหนดเวลากรุณาติดต่อห้องธุรการ

รายงานตัวและรับมอบตัว

วันเสาร์ที่ 16 ตุลาคม 2560
เวลา 08.30 - 12.00 น.

หมายเหตุ

          - หากเอกสารไม่ครบตามกำหนด ทางโรงเรียนมีสิทธิ์ไม่รับยื่นใบสมัครและมอบตัว
          - ในกรณีที่มีบุคคลแอบอ้างว่าสามารถติดต่อเด็กเข้าเรียนได้โปรดอย่าหลงเชื่อ ท่านอาจถูกหลอกลวงได้ ถ้าท่านมีข้อสงสัย ขอให้ท่านสอบถามกับโรงเรียนโดยตรงด้วยตัวท่านเอง
          - ผลสอบที่ประกาศถือเป็นสิทธิ์ขาดของโรงเรียน
          - กรณีบัตรเข้าสอบของนักเรียนสูญหาย กรุณาติดต่อที่ห้องธุรการก่อนวันเข้าสอบ พร้อมนำรูปถ่าย 1 นิ้ว จำนวน 1 รูป (ต้องเป็นรูปเดียวกันกับที่นำมาในวันยื่นใบสมัคร)
          - ใบสมัครมีจำกัด จำหน่ายหมดจะปิดรับทันที


เซอร์ โรซา-เรจีนา ชมไพศาล
อธิการีณีและผู้อำนวยการ

2558 - ปัจจุบัน

ข้อมูลนักเรียนประจำวัน
รายการ จำนวน หน่วย
ทั้งหมด 1,708 คน
ขาด 64 คน
มา 1,644 คน
เพิ่มเติม

31 ตุลาคม 2016เวลา 11:30 PM

จำนวนเข้าชม Web