ระดับชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 4

รายวิชา/กิจกรรม คาบ/สัปดาห์ รายวิชา/กิจกรรม คาบ/สัปดาห์
ภาษาไทย 4 คณิตศาสตร์
Math (สอนโดย ครูชาวต่างประเทศ)
6
2
วิทยาศาสตร์
Science (สอนโดย ครูชาวต่างประเทศ)
3
2
สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
(สังคมศึกษา,ประวัติศาสตร์,หน้าที่พลเมือง)
5
ศิลปะ/นาฏศิลป์ 1 การงานอาชีพ 1
เทคโนโลยี 2 สุขศึกษาและพลศึกษา 1
อังกฤษ 7 ภาษาจีน 1
จริยศึกษา 2 คริสตศาสตร์ 1
กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน
กิจกรรมแนะแนว 1 กิจกรรมชมรม 1
รวมเวลาทั้งสิ้น 40

ระดับชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 5

รายวิชา/กิจกรรม คาบ/สัปดาห์ รายวิชา/กิจกรรม คาบ/สัปดาห์
ภาษาไทย 4 คณิตศาสตร์
Math (สอนโดย ครูชาวต่างประเทศ)
6
2
วิทยาศาสตร์
Science (สอนโดย ครูชาวต่างประเทศ)
3
2
สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
(สังคมศึกษา,ประวัติศาสตร์,หน้าที่พลเมือง)
6
ศิลปะ/นาฏศิลป์ 1 การงานอาชีพ 1
เทคโนโลยี 2 สุขศึกษาและพลศึกษา 1
อังกฤษ 7 ภาษาจีน -
จริยศึกษา 2 คริสตศาสตร์ 1
กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน
กิจกรรมแนะแนว 1 กิจกรรมชมรม 1
รวมเวลาทั้งสิ้น 40

ระดับชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 6

รายวิชา/กิจกรรม คาบ/สัปดาห์ รายวิชา/กิจกรรม คาบ/สัปดาห์
ภาษาไทย 4 คณิตศาสตร์ 4
วิทยาศาสตร์ 4 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
(สังคมศึกษา,ประวัติศาสตร์,หน้าที่พลเมือง)
5
ศิลปะ/นาฏศิลป์ 1 การงานอาชีพ 1
เทคโนโลยี 2 สุขศึกษาและพลศึกษา 1
อังกฤษ 6 จริยศึกษา 2
คริสตศาสตร์ 1
กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน
กิจกรรมแนะแนว 1 กิจกรรมชมรม 1
ติวคณิตฯ(2), วิทย์(1), อังกฤษ(2), สังคม(1), ภาษาไทย(2) 8
รวมเวลาทั้งสิ้น 40

ระดับชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 4

รายวิชา/กิจกรรม คาบ/สัปดาห์ รายวิชา/กิจกรรม คาบ/สัปดาห์
ภาษาไทย 4 คณิตศาสตร์
Math (สอนโดย ครูชาวต่างประเทศ)
4
2
วิทยาศาสตร์
Science (สอนโดย ครูชาวต่างประเทศ)
11
2
สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
(สังคมศึกษา,ประวัติศาสตร์,หน้าที่พลเมือง)
3
ศิลปะ/นาฏศิลป์ 1 การงานอาชีพ 1
เทคโนโลยี 2 สุขศึกษาและพลศึกษา 1
อังกฤษ 5 จริยศึกษา 2
คริสตศาสตร์ 1
กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน
กิจกรรมแนะแนว 1 กิจกรรมชมรม 1
รวมเวลาทั้งสิ้น 40

ระดับชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 5

รายวิชา/กิจกรรม คาบ/สัปดาห์ รายวิชา/กิจกรรม คาบ/สัปดาห์
ภาษาไทย 3 คณิตศาสตร์
Math (สอนโดย ครูชาวต่างประเทศ)
5
2
วิทยาศาสตร์
Science (สอนโดย ครูชาวต่างประเทศ)
11
2
สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
(สังคมศึกษา,ประวัติศาสตร์,หน้าที่พลเมือง)
3
ศิลปะ/นาฏศิลป์ 1 การงานอาชีพ 1
เทคโนโลยี 2 สุขศึกษาและพลศึกษา 1
อังกฤษ 4 จริยศึกษา 2
คริสตศาสตร์ 1
กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน
กิจกรรมแนะแนว 1 กิจกรรมชมรม 1
รวมเวลาทั้งสิ้น 40

ระดับชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 6

รายวิชา/กิจกรรม คาบ/สัปดาห์ รายวิชา/กิจกรรม คาบ/สัปดาห์
ภาษาไทย 2 คณิตศาสตร์ 4
วิทยาศาสตร์ 10 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
(สังคมศึกษา,ประวัติศาสตร์,หน้าที่พลเมือง)
4
ศิลปะ/นาฏศิลป์ 1 การงานอาชีพ 1
เทคโนโลยี 2 สุขศึกษาและพลศึกษา 1
อังกฤษ 5 จริยศึกษา 2
คริสตศาสตร์ 1
กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน
กิจกรรมแนะแนว 1 กิจกรรมชมรม 1
ติวคณิตฯ(1), วิทย์(1), อังกฤษ(1), สังคม(1), ภาษาไทย(1) 5
รวมเวลาทั้งสิ้น 40

ระดับชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 4

แผนการเรียน ภาษาอังกฤษ/ภาษาฝรั่งเศส/ภาษาจีน

รายวิชา/กิจกรรม คาบ/สัปดาห์ รายวิชา/กิจกรรม คาบ/สัปดาห์
ภาษาไทย 4 คณิตศาสตร์
Math (สอนโดย ครูชาวต่างประเทศ)
3
2
วิทยาศาสตร์
Science (สอนโดย ครูชาวต่างประเทศ)
3
2
สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
(สังคมศึกษา,ประวัติศาสตร์,หน้าที่พลเมือง)
5
ศิลปะ/นาฏศิลป์ 1 การงานอาชีพ 1
เทคโนโลยี 2 สุขศึกษาและพลศึกษา 1
อังกฤษ 6 ภาษาที่ 3 (ฝรั่งเศส/จีน) 5
จริยศึกษา 2 คริสตศาสตร์ 1
กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน
กิจกรรมแนะแนว 1 กิจกรรมชมรม 1
รวมเวลาทั้งสิ้น 40

ระดับชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 5

แผนการเรียน ภาษาอังกฤษ/ภาษาฝรั่งเศส/ภาษาจีน/ภาษาญี่ปุ่น

รายวิชา/กิจกรรม คาบ/สัปดาห์ รายวิชา/กิจกรรม คาบ/สัปดาห์
ภาษาไทย 4 คณิตศาสตร์
Math (สอนโดย ครูชาวต่างประเทศ)
3
2
วิทยาศาสตร์
Science (สอนโดย ครูชาวต่างประเทศ)

2
สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
(สังคมศึกษา,ประวัติศาสตร์,หน้าที่พลเมือง)
5
ศิลปะ/นาฏศิลป์ 1 การงานอาชีพ 1
เทคโนโลยี 2 สุขศึกษาและพลศึกษา 1
อังกฤษ 5 ภาษาที่ 3 (ฝรั่งเศส/จีน/ญี่ปุ่น) 5
จริยศึกษา 2 คริสตศาสตร์ 1
กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน
กิจกรรมแนะแนว 1 กิจกรรมชมรม 1
รวมเวลาทั้งสิ้น 40

ระดับชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 6

แผนการเรียน ภาษาอังกฤษ/ภาษาฝรั่งเศส/ภาษาจีน/ภาษาญี่ปุ่น

รายวิชา/กิจกรรม คาบ/สัปดาห์ รายวิชา/กิจกรรม คาบ/สัปดาห์
ภาษาไทย 4 คณิตศาสตร์ 2
สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
(สังคมศึกษา,ประวัติศาสตร์,หน้าที่พลเมือง)
5 ศิลปะ/นาฏศิลป์ 1
การงานอาชีพ 1 เทคโนโลยี 2
สุขศึกษาและพลศึกษา 1 อังกฤษ 5
ภาษาที่ 3 (ฝรั่งเศส / จีน / ญี่ปุ่น) 5 จริยศึกษา 2
คริสตศาสตร์ 1
กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน
กิจกรรมแนะแนว 1 กิจกรรมชมรม 1
ติวคณิตฯ(1), วิทย์(1), อังกฤษ(2), สังคม(1), ภาษาไทย(1),ฝรั่งเศส(1), จีน(1), ญี่ปุ่น(1) 9
รวมเวลาทั้งสิ้น 40

เซอร์ โรซา-เรจีนา ชมไพศาล
อธิการีณีและผู้อำนวยการ

2558 - ปัจจุบัน

ข้อมูลนักเรียนประจำวัน
รายการ จำนวน หน่วย
ทั้งหมด 1,708 คน
ขาด 64 คน
มา 1,644 คน
เพิ่มเติม

31 ตุลาคม 2016เวลา 11:30 PM

จำนวนเข้าชม Web