กลุ่มสาระฯ การงานอาชีพและเทคโนโลยี

นางสาวปิยะนนท์ พิมพ์ประสงค์
นางสาวปิยะนนท์ พิมพ์ประสงค์
หัวหน้า
กลุ่มสาระฯ การงานอาชีพและเทคโนโลยี
นายบุรินทร์ภัทร ชูวงศ์
นายบุรินทร์ภัทร ชูวงศ์
หัวหน้ากิจกรรม
กลุ่มสาระฯ การงานอาชีพและเทคโนโลยี
นางภัทรพร วัชรเสถียร
นางภัทรพร วัชรเสถียร
กลุ่มสาระฯ การงานอาชีพและเทคโนโลยี
นางบุญจิรา นิลทร
นางบุญจิรา นิลทร
กลุ่มสาระฯ การงานอาชีพและเทคโนโลยี
นางสถิตพร วงศ์ฐิตาภรณ์
นางสถิตพร วงศ์ฐิตาภรณ์
กลุ่มสาระฯ การงานอาชีพและเทคโนโลยี
นายสุรสรรค์ แพงศรีสาร
นายสุรสรรค์ แพงศรีสาร
กลุ่มสาระฯ การงานอาชีพและเทคโนโลยี
นางสาวทิพย์ทิวา มูลทอง
นางสาวทิพย์ทิวา มูลทอง
กลุ่มสาระฯ การงานอาชีพและเทคโนโลยี

เซอร์ โรซา-เรจีนา ชมไพศาล
อธิการีณีและผู้อำนวยการ

2558 - ปัจจุบัน

ข้อมูลนักเรียนประจำวัน
รายการ จำนวน หน่วย
ทั้งหมด 1,708 คน
ขาด 64 คน
มา 1,644 คน
เพิ่มเติม

31 ตุลาคม 2016เวลา 11:30 PM

จำนวนเข้าชม Web