กลุ่มสาระฯ ภาษาไทย

นางนฤมล ผิวงาม
นางนฤมล ผิวงาม
หัวหน้ากลุ่มสาระฯ ภาษาไทย
ระดับประถมศึกษา
นางสาวประทุม บุญเขียน
นางสาวประทุม บุญเขียน
หัวหน้ากลุ่มสาระฯ ภาษาไทย
ระดับมัธยมศึกษา
นายธนาวัฒน์ เฉลิมธรรมวงษ์
นายธนาวัฒน์ เฉลิมธรรมวงษ์
หัวหน้ากิกรรม
กลุ่มสาระฯ ภาษาไทย
นางสาวอัญชลี เชื้อสุวรรณ
นางสาวอัญชลี เชื้อสุวรรณ
กลุ่มสาระฯ ภาษาไทย
นางสาวนวลอนงค์ วงศ์ประภา
นางสาวนวลอนงค์ วงศ์ประภา
กลุ่มสาระฯ ภาษาไทย
นางรัตนาวดี ทองจินดา
นางรัตนาวดี ทองจินดา
กลุ่มสาระฯ ภาษาไทย
นางรุ่งนภา หาญคุณตุละ
นางรุ่งนภา หาญคุณตุละ
กลุ่มสาระฯ ภาษาไทย
นางกรภิณย์ สกุลชัยวงศ์
นางกรภิณย์ สกุลชัยวงศ์
กลุ่มสาระฯ ภาษาไทย
นางสาวสุสิรีย์ จินดา
นางสาวสุสิรีย์ จินดา
กลุ่มสาระฯ ภาษาไทย

เซอร์ โรซา-เรจีนา ชมไพศาล
อธิการีณีและผู้อำนวยการ

2558 - ปัจจุบัน

ข้อมูลนักเรียนประจำวัน
รายการ จำนวน หน่วย
ทั้งหมด 1,708 คน
ขาด 64 คน
มา 1,644 คน
เพิ่มเติม

31 ตุลาคม 2016เวลา 11:30 PM

จำนวนเข้าชม Web