สนับสนุนการสอน โรงเรียนซางตาครู้สคอนแวนท์

นางสาวอรุณวรรณ ไพฑูรย์
นางสาวอรุณวรรณ ไพฑูรย์
งานสหกรณ์
นางเครือวรรณ วงศ์ชัยสุริยะ
นางเครือวรรณ วงศ์ชัยสุริยะ
งานการเงิน
นางสมพร กิจกนกศร
นางสมพร กิจกนกศร
บรรณารักษ์
นางสาวประกายดาว จริงจิตร
นางสาวประกายดาว จริงจิตร
งานแนะแนว
นางอุทัชวรรณ กตาธิการ
นางอุทัชวรรณ กตาธิการ
งานพยาบาล
นางสุวรรณา มีบุญ
นางสุวรรณา มีบุญ
งานธุรการ
นางสาวสมใจ กิจเจริญ
นางสาวสมใจ กิจเจริญ
งานการเงิน
นายธีระพล โพธิมล
นายธีระพล โพธิมล
งานพัสดุ-ครุภัณฑ์
นางชโลทร ยศวราเลิศ
นางชโลทร ยศวราเลิศ
งานสหกรณ์
นางศิวนันท์ เพ็งถา
นางศิวนันท์ เพ็งถา
งานทะเบียนวัดผล
นางสาวจิดาภา ฮวดตี๋
นางสาวจิดาภา ฮวดตี๋
งานแนะแนว
นางสาวพรรณิภา ทุมรี
นางสาวพรรณิภา ทุมรี
งานทะเบียนวัดผล
นางสาวเปรมปรี อมรสูรย์
นางสาวเปรมปรี อมรสูรย์
งานทะเบียนวัดผลและข้อสอบ
นางสาวจุฑามาส ถุงเงิน
นางสาวจุฑามาส ถุงเงิน
งานบัญชี
นางสาววิลัตติกา นำสุย
นางสาววิลัตติกา นำสุย
งานสารบรรณ
นายสุรเวช วิเศษสิทธิ์
นายสุรเวช วิเศษสิทธิ์
งานประชาสัมพันธ์
นางสาวจติยากร วุฒิกุล
นางสาวจติยากร วุฒิกุล
บรรณารักษ์

เซอร์ โรซา-เรจีนา ชมไพศาล
อธิการีณีและผู้อำนวยการ

2558 - ปัจจุบัน

ข้อมูลนักเรียนประจำวัน
รายการ จำนวน หน่วย
ทั้งหมด 1,708 คน
ขาด 64 คน
มา 1,644 คน
เพิ่มเติม

31 ตุลาคม 2016เวลา 11:30 PM

จำนวนเข้าชม Web