กลุ่มสาระฯ สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม

นางสาวพยุง อิ่มแดง
นางสาวพยุง อิ่มแดง
หัวหน้า
กลุ่มสาระฯ สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม ระดับประถมศึกษา
นางจรินทร์ ทรงพุฒิปัญญา
นางจรินทร์ ทรงพุฒิปัญญา
หัวหน้า
กลุ่มสาระฯ สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม ระดับมัธยมศึกษา
นายบุญสม สวนยะเสรี
นายบุญสม สวนยะเสรี
หัวหน้ากิจกรรม
กลุ่มสาระฯ สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
นางฐิติมน บ้านใหม่
นางฐิติมน บ้านใหม่
กลุ่มสาระฯ สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
นางเพชรี นาคแสง
นางเพชรี นาคแสง
กลุ่มสาระฯ สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
นางสาวนฤมล ศรีภิรมย์
นางสาวนฤมล ศรีภิรมย์
กลุ่มสาระฯ สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
นางอามลศยา หงษ์เวียงจันทร์
นางอามลศยา หงษ์เวียงจันทร์
กลุ่มสาระฯ สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
นางรัตนา งานศิริเลิศ
นางรัตนา งานศิริเลิศ
กลุ่มสาระฯ สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
นางสาวธนิดา พรหมกฤตยา
นางสาวธนิดา พรหมกฤตยา
กลุ่มสาระฯ สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
นางสาวเบญจรัตน์ แสนมงคลพาณิชย์
นางสาวเบญจรัตน์ แสนมงคลพาณิชย์
กลุ่มสาระฯ สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
นางสุพิชญา ดอนจันทร์
นางสุพิชญา ดอนจันทร์
กลุ่มสาระฯ สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
นางสาวบุญบา ฉายอรุณ
นางสาวบุญบา ฉายอรุณ
กลุ่มสาระฯ สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
นายจิรวัฒน์ นราทร
นายจิรวัฒน์ นราทร
กลุ่มสาระฯ สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม

เซอร์ โรซา-เรจีนา ชมไพศาล
อธิการีณีและผู้อำนวยการ

2558 - ปัจจุบัน

ข้อมูลนักเรียนประจำวัน
รายการ จำนวน หน่วย
ทั้งหมด 1,708 คน
ขาด 64 คน
มา 1,644 คน
เพิ่มเติม

31 ตุลาคม 2016เวลา 11:30 PM

จำนวนเข้าชม Web