คุณครูระดับปฐมวัย โรงเรียนซางตาครู้สคอนแวนท์

นางภรภิรมณ์ พฤกษา
นางภรภิรมณ์ พฤกษา
หัวหน้าฝ่ายอนุบาล
นางสาวพรกนก ฟักสกุล
นางสาวพรกนก ฟักสกุล
หัวหน้าฝ่ายวิชาการ
นางสาวสุณีย์ แจ่มจำรัส
นางสาวสุณีย์ แจ่มจำรัส
คุณครูระดับอนุบาล
นางกัลยาณี  มีทรัพย์มั่น
นางกัลยาณี มีทรัพย์มั่น
คุณครูระดับอนุบาล
นางสาวนิภา บุญทัน
นางสาวนิภา บุญทัน
คุณครูระดับอนุบาล
นางสาวปริญญาพร  จันทร์ลือชัย
นางสาวปริญญาพร จันทร์ลือชัย
คุณครูระดับอนุบาล
Ms. Betty P.Loreto
Ms. Betty P.Loreto
คุณครูระดับอนุบาล
นางสาวเจนจิรา  ราตรี
นางสาวเจนจิรา ราตรี
คุณครูระดับอนุบาล
นางสาวเมตตา  สถาพรศิริกุล
นางสาวเมตตา สถาพรศิริกุล
คุณครูระดับอนุบาล
นางสาวลัดดาวรรณ  ผลสมหวัง
นางสาวลัดดาวรรณ ผลสมหวัง
คุณครูระดับอนุบาล
นางสาวปนัดดา ตอสูงเนิน
นางสาวปนัดดา ตอสูงเนิน
คุณครูระดับอนุบาล

เซอร์ โรซา-เรจีนา ชมไพศาล
อธิการีณีและผู้อำนวยการ

2558 - ปัจจุบัน

ข้อมูลนักเรียนประจำวัน
รายการ จำนวน หน่วย
ทั้งหมด 1,708 คน
ขาด 64 คน
มา 1,644 คน
เพิ่มเติม

31 ตุลาคม 2016เวลา 11:30 PM

จำนวนเข้าชม Web