กลุ่มสาระฯ สุขศึกษาและพลศึกษา

นางสาวอุไรวรรณ ถัดธานี
นางสาวอุไรวรรณ ถัดธานี
หัวหน้า
กลุ่มสาระฯ สุขศึกษาและพลศึกษา
นายวัฒนา โอดเหลี่ยม
นายวัฒนา โอดเหลี่ยม
หัวหน้ากิจกรรม
กลุ่มสาระฯ สุขศึกษาและพลศึกษา
นางสาวณัติฐพร ทวีสุข
นางสาวณัติฐพร ทวีสุข
กลุ่มสาระฯ สุขศึกษาและพลศึกษา
นางสาวรุ่งนภา บุญเขียน
นางสาวรุ่งนภา บุญเขียน
กลุ่มสาระฯ สุขศึกษาและพลศึกษา
นางประไพ กิจเจริญ
นางประไพ กิจเจริญ
กลุ่มสาระฯ สุขศึกษาและพลศึกษา
นางสาวพรเพ็ญ ดงดอน
นางสาวพรเพ็ญ ดงดอน
กลุ่มสาระฯ สุขศึกษาและพลศึกษา

เซอร์ โรซา-เรจีนา ชมไพศาล
อธิการีณีและผู้อำนวยการ

2558 - ปัจจุบัน

ข้อมูลนักเรียนประจำวัน
รายการ จำนวน หน่วย
ทั้งหมด 1,708 คน
ขาด 64 คน
มา 1,644 คน
เพิ่มเติม

31 ตุลาคม 2016เวลา 11:30 PM

จำนวนเข้าชม Web