ฝ่ายมาตรฐานคุณภาพ โรงเรียนซางตาครู้สคอนแวนท์

นางสาวปัญญดา จันทร์สมุทร
หัวหน้า
ฝ่ายมาตรฐานคุณภาพ
นางประภา เรืองฤทธิ์
ที่ปรึกษา
ฝ่ายมาตรฐานคุณภาพ
นางรุ่งนภา หาญคุณตุละ
เลขาฯ
ฝ่ายมาตรฐานคุณภาพ

เซอร์ โรซา-เรจีนา ชมไพศาล
อธิการีณีและผู้อำนวยการ

2558 - ปัจจุบัน

ข้อมูลนักเรียนประจำวัน
รายการ จำนวน หน่วย
ทั้งหมด 1,708 คน
ขาด 64 คน
มา 1,644 คน
เพิ่มเติม

31 ตุลาคม 2016เวลา 11:30 PM

จำนวนเข้าชม Web