ฝ่ายทรัพยากรเพื่อการเรียนการสอน โรงเรียนซางตาครู้สคอนแวนท์

นางสาวเพชรี นาคแสง
หัวหน้า
ฝ่ายทรัพยากรเพื่อการเรียนการสอน
นางสาวกัลยา วงศ์ธนสมบัติ
เลขาฯ
ฝ่ายทรัพยากรเพื่อการเรียนการสอน

เซอร์ โรซา-เรจีนา ชมไพศาล
อธิการีณีและผู้อำนวยการ

2558 - ปัจจุบัน

ข้อมูลนักเรียนประจำวัน
รายการ จำนวน หน่วย
ทั้งหมด 1,708 คน
ขาด 64 คน
มา 1,644 คน
เพิ่มเติม

31 ตุลาคม 2016เวลา 11:30 PM

จำนวนเข้าชม Web