ฝ่ายบุคลากร โรงเรียนซางตาครู้สคอนแวนท์

นางสาวจงลักษณ์ เปี่ยมจิตต์สกุล
หัวหน้า
ฝ่ายบุคลากร
นางสาวรุ่งรัตน์ แสนเรือน
เลขาฯ
ฝ่ายบุคลากร

เซอร์ โรซา-เรจีนา ชมไพศาล
อธิการีณีและผู้อำนวยการ

2558 - ปัจจุบัน

ข้อมูลนักเรียนประจำวัน
รายการ จำนวน หน่วย
ทั้งหมด 1,708 คน
ขาด 64 คน
มา 1,644 คน
เพิ่มเติม

31 ตุลาคม 2016เวลา 11:30 PM

จำนวนเข้าชม Web