ฝ่ายวิชาการ โรงเรียนซางตาครู้สคอนแวนท์

ระดับประถมศึกษาและมัธยมศึกษา

นางสาวศศิธร คล้อยแสงอาทิตย์
หัวหน้า
ฝ่ายวิชาการ
นางสาวเพชรไพลิน ดวงอินทร์
ผู้ช่วยวิชาการ
ระดับ ประถมศึกษาตอนต้น
นางสาววรินดา อามาตย์
ผู้ช่วยวิชาการ
ระดับ ประถมศึกษาตอนปลาย
นางสาวปิยะนนท์ พิมพ์ประสงค์
ผู้ช่วยวิชาการ
ระดับ มัธยมศึกษาตอนต้น
นางสาวสุธิยา เอมะศิริ
ผู้ช่วยวิชาการ
ระดับ มัธยมศึกษาตอนปลาย

ระดับปฐมวัย

นางสาวพรกนก ฟักสกุล
หัวหน้า
ฝ่ายวิชาการปฐมวัย
นางสาวปริญญาพร จันทร์ลือชัย
ผู้ช่วย
วิชาการปฐมวัย

เซอร์ โรซา-เรจีนา ชมไพศาล
อธิการีณีและผู้อำนวยการ

2558 - ปัจจุบัน

ข้อมูลนักเรียนประจำวัน
รายการ จำนวน หน่วย
ทั้งหมด 1,708 คน
ขาด 64 คน
มา 1,644 คน
เพิ่มเติม

31 ตุลาคม 2016เวลา 11:30 PM

จำนวนเข้าชม Web