ฝ่ายบริหารจัดการ โรงเรียนซางตาครู้สคอนแวนท์

เซอร์ โรซา-เรจีนา ชมไพศาล
อธิการีณีและผู้อำนวยการ

เซอร์ ฟลอรา ลือเดชกังวารไกร
รองผู้อำนวยการ
เซอร์ ชอง-บัปติส สุดประเสริฐ
รองรู้อำนวยการ
เซอร์ คริสตินา กิจสงวน
รองผู้อำนวยการ
นางสาวอัญชลี เชื้อสุวรรณ
หัวหน้าฝ่ายบริหารจัดการ
นางสาวศศิธร คล้อยแสงอาทิตย์
ฝ่ายวิชาการ
นางภรภิรมณ์ พฤกษา
ฝ่ายบริหาร ระดับปฐมวัย
นางสาวพรกนก ฟักสกุล
ฝ่ายวิชาการ ระดับปฐมวัย
นางสาวจงลักษณ์ เปี่ยมจิตต์สกุล
ฝ่ายบุคลากร
นางสาวรุ่งนิษา เพิ่มพิณทอง
ฝ่ายกิจการนักเรียน
นางเพชรี นาคแสง
ฝ่ายทรัพยากรเพื่อการเรียนการสอน
นางภัทรพร วัชรเสถียร
ฝ่ายอภิบาลและแพร่ธรรม
นางสาวปัญญดา จันทร์สมุทร
ฝ่ายมาตรฐาน

เซอร์ โรซา-เรจีนา ชมไพศาล
อธิการีณีและผู้อำนวยการ

2558 - ปัจจุบัน

ข้อมูลนักเรียนประจำวัน
รายการ จำนวน หน่วย
ทั้งหมด 1,708 คน
ขาด 64 คน
มา 1,644 คน
เพิ่มเติม

31 ตุลาคม 2016เวลา 11:30 PM

จำนวนเข้าชม Web