วิสัยทัศน์และพันธกิจ โรงเรียนซางตาครู้สคอนแวนท์

วิสัยทัศน์

โรงเรียนซางตาครู้สคอนแวนท์ เป็นสถานศึกษาที่มุ่งส่งเสริมผู้เรียนและบุคลากรให้เป็นผู้รักการเรียนรู้สร้างสรรค์ ยึดมั่นพอเพียงวิถี มีอัตลักษณ์คุณธรรม ก้าวล้ำเทคโนโลยี ทวีพัฒนาทุกด้าน รักษ์สืบสานวัฒนธรรมไทย ใส่ใจธรรมชาติพลังงานสิ่งแวดล้อม พร้อมประยุกต์สู่สากล


พันธกิจ

ด้านการพัฒนาคุณภาพผู้เรียน

          1. ส่งเสริมให้ผู้เรียนมีสุขภาวะที่ดีและมีสุนทรียภาพ (ม.1)

          2. ปลูกฝังให้ผู้เรียนมีคุณธรรม จริยธรรม และคุณลักษณะอันพึงประสงค์ตามหลักสูตร (ม.2)

          3. ส่งเสริมให้ผู้เรียนมีจิตสำนึกและเห็นคุณค่า รวมทั้งมีส่วนร่วมในการอนุรักษ์พลังงาน ธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม โดยนำหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงมาเป็นหลักในการดำเนินการ ( ม.2 )

          4. ส่งเสริมและพัฒนาให้ผู้เรียนมีทักษะการแสวงหาความรู้ด้วยตนเอง รักการเรียนรู้และพัฒนาตนเอง โดยใช้เทคโนโลยีที่ทันสมัยได้อย่างต่อเนื่อง (ม.3)

          5. ส่งเสริมและพัฒนาให้ผู้เรียนมีทักษะกระบวนการคิดอย่างเป็นระบบ และสามารถตัดสินใจแก้ปัญหาได้อย่าง มีเหตุผล (ม.4)

          6. ส่งเสริมและพัฒนาให้ผู้เรียนมีความรู้และทักษะที่จำเป็นตามหลักสูตร (ม.5)

          7. ส่งเสริมและพัฒนาให้ผู้เรียนมีทักษะในการทำงาน รักการทำงาน สามารถทำงานร่วมกับผู้อื่นได้และมีเจตคติ ที่ดีต่ออาชีพสุจริต (ม.6)


ด้านการบริหารและจัดการศึกษา

          8. ส่งเสริมและพัฒนาให้ครูมีความรู้ ความสามารถในการจัดการเรียนรู้อย่างมีประสิทธิภาพและเกิดประสิทธิผล (ม.7)

          9. ส่งเสริมและพัฒนาให้ครูประพฤติปฏิบัติตนเป็นแบบอย่างที่ดีตามมาตรฐานวิชาชีพครูและตามจิตตารมณ์ของคณะภคินีเซนต์ปอล เดอ ชาร์ตร (ม.7)

          10. พัฒนาระบบการบริหารจัดการศึกษาโดยยึดหลักธรรมาภิบาล (ม.8)

          11. คณะกรรมการบริหารโรงเรียน ผู้ปกครอง ชุมชนมีส่วนร่วมในการพัฒนาโรงเรียน (ม.9)

          12. โรงเรียนมีการพัฒนาหลักสูตร กระบวนการเรียนรู้และกิจกรรมพัฒนาคุณภาพผู้เรียนอย่างรอบด้าน (ม.10)

          13. พัฒนาอาคารสถานที่ วัสดุ อุปกรณ์ สภาพแวดล้อม สื่อ และแหล่งเรียนรู้ที่เอื้อต่อการเรียนรู้ (ม.11)

          14. พัฒนาระบบประกันคุณภาพภายใน ให้มีประสิทธิภาพและเกิดประสิทธิผล (ม.12)


ด้านการพัฒนาสังคมแห่งการเรียนรู้

          15. สร้าง ส่งเสริมและสนับสนุนให้โรงเรียนเป็นสังคมแห่งการเรียนรู้ (ม.13)


ด้านอัตลักษณ์ของโรงเรียน

          16. ปลูกฝังผู้เรียนให้มีคุณลักษณะตามอัตลักษณ์และเอกลักษณ์ของโรงเรียน (ม.14 SPC, ม.14)


ด้านมาตรการส่งเสริม

          17. จัดให้มีโครงการ/กิจกรรมตามนโยบาย จุดเน้น แนวทางการปฏิรูปการศึกษาเพื่อพัฒนาและส่งเสริมโรงเรียนให้ยกระดับคุณภาพสูงขึ้น (ม.15)


เซอร์ โรซา-เรจีนา ชมไพศาล
อธิการีณีและผู้อำนวยการ

2558 - ปัจจุบัน

ข้อมูลนักเรียนประจำวัน
รายการ จำนวน หน่วย
ทั้งหมด 1,708 คน
ขาด 64 คน
มา 1,644 คน
เพิ่มเติม

31 ตุลาคม 2016เวลา 11:30 PM

จำนวนเข้าชม Web