นโยบาย โรงเรียนซางตาครู้สคอนแวนท์

นโยบาย

โรงเรียนซางตาครู้สคอนแวนท์มีนโยบายในการจัดการศึกษาเพื่อให้สอดคล้องกับพระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ ดังนี้

          1. พัฒนาผู้เรียนให้เป็นบุคคลครบทั้งด้านร่างกาย จิตใจ สติปัญญา สังคมและสามารถอยู่ร่วมกับผู้อื่นได้อย่างมีความสุข

          2. ส่งเสริมและปลูกฝังผู้เรียนให้มีคุณธรรม จริยธรรม คุณลักษณะอันพึงประสงค์ และมีอัตลักษณ์ เอกลักษณ์ตามจุดเน้นของโรงเรียน

          3. ส่งเสริมให้ผู้เรียนมีความรู้ความสามารถ มีการพัฒนาตนเองเต็มตามศักยภาพและมีทักษะที่จำเป็นตามหลักสูตร

          4. ส่งเสริมให้ผู้เรียนตระหนักถึงความสำคัญของการอนุรักษ์พลังงาน ธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม รู้จักใช้พลังงานให้เกิดประโยชน์สูงสุด และร่วมกันรักษาสภาพแวดล้อมให้งดงามยั่งยืนตลอดไป

          5. พัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา ให้มีคุณภาพตามมาตรฐานวิชาชีพและตามจิตตารมณ์ของคณะภคินี เซนต์ปอล เดอ ชาร์ตร

          6. บริหารโรงเรียนอย่างเป็นระบบโดยยึดหลักธรรมาภิบาล และใช้โรงเรียนเป็นฐาน

          7. เสริมสร้างบรรยากาศ สภาพแวดล้อมภายในโรงเรียนให้เอื้อต่อการเรียนรู้และมีบรรยากาศของโรงเรียนคาทอลิก

          8. ส่งเสริมให้เกิดความร่วมมือด้านการศึกษาระหว่างโรงเรียน ชุมชน และหน่วยงานภายนอกทั้งภาครัฐและเอกชน


เซอร์ โรซา-เรจีนา ชมไพศาล
อธิการีณีและผู้อำนวยการ

2558 - ปัจจุบัน

ข้อมูลนักเรียนประจำวัน
รายการ จำนวน หน่วย
ทั้งหมด 1,708 คน
ขาด 64 คน
มา 1,644 คน
เพิ่มเติม

31 ตุลาคม 2016เวลา 11:30 PM

จำนวนเข้าชม Web