คณะผู้บริหาร โรงเรียนซางตาครู้สคอนแวนท์

เซอร์ โรซา-เรจีนา ชมไพศาล
อธิการีณีและผู้อำนวยการ

เซอร์ ฟลอรา ลือเดชกังวารไกร
หัวหน้าฝ่ายประถม
เซอร์โซฟีนา ดวงจันทร์
หัวหน้าฝ่ายมัธยม
เซอร์ คริสตินา กิจสงวน
หัวหน้าฝ่ายโภชนาการ

เซอร์ โรซา-เรจีนา ชมไพศาล
อธิการีณีและผู้อำนวยการ

2558 - ปัจจุบัน

ข้อมูลนักเรียนประจำวัน
รายการ จำนวน หน่วย
ทั้งหมด 1,708 คน
ขาด 64 คน
มา 1,644 คน
เพิ่มเติม

31 ตุลาคม 2016เวลา 11:30 PM

จำนวนเข้าชม Web