Welcome to Santa Cruz Convent School

SCC อนุรักษ์พลังงานและสิ่งแวดล้อม

เพื่อส่งเสริมกระบวนการเรียนรู้และสร้างเสริมทักษะด้านการอนุรักษ์พลังงานและสิ่งแวดล้อมให้เกิดขึ้นอย่างแพร่หลายกับนักเรียนในโรงเรียน

รายละเอียดเพิ่มเติม ...

หลักสูตรปฐมวัย

เตรียมอุบาล - อนุบาล 3 (ช่วงอายุ 3-5 ปี)

หลักสูตรประถมศึกษา

ชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 - 6 (update)

หลักสูตรมัธยมศึกษา

ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 - 6 (update)

ปฏิทินกรรมโรงเรียนซางตาครู้สคอนแวนท์


โรงเรียนซางตาครู้สคอนแวนท์ Santa Cruz Convent School
146 ถนนเทศบาลสาย 1 แขวงวัดกัลยาณ์ เขตธนบุรี กรุงเทพมหานคร 10600
Tel. 02-465-0954 , 02-890-0977-78 Fax. 02-465-4786 E-mail : scc@scc.in.th